Skip to content

Ti Nasingpet a Nuang (Big Book)

$12.95

Big Book: 17"x11"

The good carabao is a good role model. He always does good things. He gets along with his fellow carabaos. He has a love for truth, kindness, and beauty. It is fun to count the things on each page, from 1 to 13.

Rumbeng a tuladen ti nasingpet a nuang. Nasayaat ti ugalina. Mannakikadua kadagiti padana a nuang. Adda panagayatna iti kinapudno, kinaimbag, ken kinapintas. Kabaelam kadi ti agbalin a kas kenkuana? Siraragsak a mangbilang kadagiti banag iti panid, manipud 1 agingga iti 13.

 Language: Ilokano