Skip to content

Piagsugpatan

Sold out
$15.95
For the Mandaya people, piagsugpatan or the horizon is a part of their lives. Piagsugpatan bridges the three material worlds: Langit, Lupa, at Ugsuban. In this book are eight stories that will help bridge the ancient Mandaya worldview with today’s young readers.

Para sa mga Mandaya, bahagi ng kanilang buhay ang piagsugpatan, o abot-tanaw. Ang piagsugpatan ay tulay sa pagitan ng tatlong mundo: Langit, Lupa, at Ugsuban. Sa librong ito, may walong kuwentong magsisilbing tulay sa pagitan ng pananaw ng Mandaya at ng mga mambabasa ng kasalukuyang panahon.