Skip to content

Magkulay Tayo! 5

Sold out
$5.95

Teach the basic colors, and get kids used to holding writing materials, through this collection of big, simple drawings!

Ituro ang mga pangunahing kulay, at sanayin ang mga bata sa paghawak ng pansulat, sa pagkukulay nitong koleksiyon ng mga simple at malalaking drowing! 

Lang: Tagalog