Skip to content

Dead Balagtas, Tomo 1

Sold out
$42.95
Dead Balagtas, Tomo 1: Mga Sayaw ng Dagat at Lupa
Dead Balagtas is the first and most creative comics about the long and colorful history of the Philippines.
In this first volume, a wise babaylan tells the story of the birth of the universe from the passionate love between Tungkung Langit and Laon Sina. Witness the rise of the continents, the clash of oceans, and the romance of sea and earth—forces that shaped and continues to mold our home and nation, the Philippines.
Ang Dead Balagtas ang una at pinakamalikhaing komiks tungkol sa mahaba at makulay na kasaysayan ng Filipinas.
Sa unang tomong ito, isasalaysay ng isang maalam na babaylan ang pagsilang ng santinakpan mula sa mainit na pagmamahalan ni Tungkung Langit at Laon Sina. Saksihan ang pagbangon ng mga kontinente, ang banggaan ng mga karagatan, ang pag-iibigan ng dagat at lupa—mga puwersang bumuo at patuloy na humuhulma sa ating tahanan at bayan, ang Filipinas.
Lang: Tagalog