Skip to content

Mga Tala sa Dagat

Sold out
$16.95

Love has blossomed between a princess and a fisherman. A boy has to sacrifice his playtime and schooling, to become the best fisherman in town. All of this is bound by a promise, a promise about a giant sea, baring stories and stars.

This is the story of a fishing family and their fate, each tied to the sea.

Isang pag-iibigan ang nabuo sa pagitan ng prinsesa at isang mangingisda. Isang bata ang kailangang isuko ang paglalaro at pag-aaral, alang-alang sa pagiging pinakamahusay na mangingisda ng bayan. Nauugnay ang lahat ng ito ng isang pangako, isang pangako tungkol sa higanteng dagat na mga dala-dalang mga tala.

Ito ang kuwento ng isang pamilya ng mga mangingisda at ng kanilang tadhanang nakatali sa dagat.