Skip to content

Sanayang Adarna 2

Sold out
$6.95
Join Kaloy count, write, know shapes, and see patterns! That’s just a few of the things to be learned and done with Sanayang Adarna.

Samahan si Kaloy magbilang, magsulat, kumilala ng hugis, at tumukoy ng padron! Ilan lang iyan sa maaaring matutuhan at gawin sa Sanayang Adarna.