Skip to content

Pagkatapos ng Unos

Sold out
$9.95

This wordless picture book is a quiet journey on loss and starting over after a ravaging storm.

Published by the Philippine Board on Books for Young People.

Ang aklat pambatang ito na walang salita ay isang tahimik na paglalakbay sa danas ng mga nawala at pagsisimulang muli pagkatapos ng mapaminsalang unos. 

Inilimbag ng Philippine Board on Books for Young People.