Miguel Malvar- Komandante Henderson na Lumaban sa Imperyalismong Estados Unidos

Linangan ng Kulturang Pilipino, Philippine Anti-Imperialist Studies, Ecumenical Institute for Labor Education and Research


Regular price $10.95
Miguel Malvar- Komandante Henderson na Lumaban sa Imperyalismong Estados Unidos

Layon ng aklat na ito na ipakita ang mahalagang papel ni Hen. Malvar sa pagpapatuloy ng Rebolusyong inumpisahan ng Katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio sa harap ng bagong kaaway ng bayan-ang imperyalismong Amerikano.

Language: Filipino-Tagalog