Skip to content

Isang Mayang Uhaw

$8.95

This story is an old fable that teaches the use of good thinking in search of a solution to a problem. Aside from a lesson in science, this Filipino children’s book also teaches counting.

Ang kuwentong ito ay isang matandang pabula na nagtuturo ng wastong paggamit ng isip upang malutas ang isang problema. Bukod sa leksiyong pang-agham, ituturo din dito ang pagbibilang. 

Lang: Tagalog, English