Skip to content

Bagong Kasaysayan: Ang Kartilya ni Emilio Jacinto at ang Diwang Pilipino sa Agos ng Kasaysayan - Bakas 1999

Sold out
$15.95

May tatlong yugto ang pagbabanyuhay ng "pantayong pananaw" na sumasayapak din sa apt-unlad ng historiograpapiyang Pilipino. Una, ang pamamayani ng "pantayo" sa mga grupong enolinguwistiko sa sinauang kasaysayan; ikalawa, panahon ng pagbubuo ng Bagong Kasaysayan.

Language: Filipino-Tagalog