Skip to content

Hanbuk ng Sikolohiyang Pilipino / Handbook of Filipino Psychology

Sold out
$89.95

Hanbuk ng Sikolohiyang Pilipino / Handbook of Filipino Psychology

Ang sikolohiyang Pilipino aysikolohiyang bunga ng karanasan, kaisipan, at oryentasyong Pilipino. Mayamanang batayan nito sa kultura, wika, diwa, pananaw, lipunan, at kasaysayangPilipino. Ito ay sistematiko at siyentipiko sa pagkuha ng kaalaman sapamamagitan ng mga katutubong metodong naaangkop sa karanasan ng mga Pilipino.May malaking gamit ito sa iba’t ibang aspekto ng buhay-Pilipino. Angsikolohiyang Pilipino ay magandang halimbawa ng katutubong sikolohiya sa mundo;sa katunayan, isa ito sa mga katutubong sikolohiya na may mahabang kasaysayanat malayo ang narating. Layunin ng koleksiyon ng mga artikulong ito angmagsilbing sanggunian upang mapaunlad ang iskolarsip at pagtuturo sa laranganng sikolohiya at agham panlipunan sa Pilipinas.

Filipino psychology is thepsychology born out of the experience, thought, and orientation of Filipinos.It is based on Filipino culture, language, perspective, society, and history.It is systematic and scientific in gathering information through the use ofindigenous methods that are appropriate to the Filipino experience. It has wideapplication in different aspects of Philippine life. Filipino psychology is agood example of an indigenous psychology in the world; in fact, it is one ofthe indigenous psychologies with a long history and significant achievements.This collection of articles aims to be an important reference material tofurther develop the scholarship and teaching in psychology.
About the Editor
Rogelia Pe-Pua obtained the following degrees from the University of the Philippines(UP): PhD in Philippine Studies (1988), Master of Arts in Psychology (1981),and Bachelor of Science in Psychology (cum laude, 1977).
Philippines: Associateprofessor in Psychology, UP (1977–1992). Coordinator of publications at theCollege of Social Science and Philosophy, UP (1991–1992). She was a major forcein the founding and development of Filipino psychology (1974–1992). She wasmentored by, and worked closely with the “Father of Filipino Psychology,”Virgilio Enriquez, in this endeavor. She was active in teaching, research, andorganizational work under UP, the Philippine Psychology Research and TrainingHouse, and the National Association of Filipino Psychology.
Australia: Currently honorary associate professor (from 2014); head of school andassociate professor, School of Social Sciences, University of New South Wales(1996–2013). She continues to publish on indigenous psychology and research oncross-cultural topics, such as racism, multiculturalism, migration and returnmigration, and social cohesion.