Tutubi Patrol 6 - Si Bas Bayabas at ang Tropang OK - Bas Guava and the OK Group

Luis P. Gatmaitan, M.D., Illustrations by Raketshop Studio


Regular price $8.95
Tutubi Patrol 6 - Si Bas Bayabas at ang Tropang OK - Bas Guava and the OK Group

Hindi lahat ng mga hayop at kulisap sa bakuran ni Mang Bayani ay masaya.  Ang dahilan - ipinupuwera ng mga malulusog at malalakas ang mga maysakit at may kapansanan sa kanilang mga laro.  At pinagtatawanan pa nila ang mga ito. Si Bas Bayabas lamang ang tumatanggap sa mga nalulungkot niyang kaibigan.  Ipinaliwanag niya sa kanilang may magagawa silang mabuti kahit sila'y may mga kahinaan. At ito'y napatunayan nila nang nagkasunog sa bakuran ni Mang Bayani isang hapon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Not all animals and insects in Mang Bayani's farm are happy.  The reason - those who are healthy and strong exclude in their games those who are sick and have some sort of physical defect.  They even laugh at them.  Only Bas, the guava tree accepts his lonely friends.  He explains to them that they can still do something good inspite of their weaknesses.  And they proved this when fire broke out in Mang Bayani's farm one afternoon.

Related Products