Skip to content

Si Jhun-Jhun, Noong Bago Ideklara ang Batas Militar: Batang HistOryador

Sold out
$7.95

Jhun-jhun likes playing with his friends, but he would also like to know where his older brother goes. What is he going to learn about what is happening in the streets?

Mahilig si Jhun-Jhun maglaro kasama ang kaniyang kaibigan ngunit gusto rin niyang malaman kung saan pumupunta ang kaniyang kuya. Ano kayang ibang mga pangyayari sa lansangan ang kaniyang matutuklasan?

Featured in the Batang Historyador series are stories of the challenges, dreams, and awakening of five children from five different relevant points of Philippine history. Each story is a glimpse in the way of life and rights of the children during these periods, and a look back at the colorful past of the country.

Lang: English, Tagalog