Skip to content

Ang Halimaw ng mga Kulay

Sold out
$9.95

By illustrating such common emotions as happiness, sadness, anger, fear, and calm, this sensitive coloring book gently encourages young children to open up with parents, teachers, and daycare providers.

Sa paglalarawan ng karaniwang mga damdamin tulad ng saya, lungkot, galit, takot, at payapa, marahang hinihikayat ng mapag-unawang librong ito ang mga bata na ibahagi sa mga magulang at guro nila ang kanilang mga nararamdaman.

Lang: Tagalog