Skip to content

A Boy Named Ibrahim

$8.95

Young Ibrahim knows that as a Muslim, it is his duty to observe his five daily prayers.

Take a peek into a Muslim child’s life and see how Ibrahim performs these prayers throughout the day, and why praying is important to him.

Alam ng batang Ibrahim na bilang Muslim, tungkulin niyang isagawa ang kaniyang limang panalangin bawat araw.

Sumilip sa buhay ng isang batang Muslim, at tingnan kung paanong isinasagawa ni Ibrahim ang mga panalanging ito sa isang araw, at kung bakit mahalaga sa kaniya ang pananalangin.

Lang: English