Skip to content

101 Kagilas-gilalas na nilalang

Sold out
$49.95

Here is a book that introduces the creatures and monsters that can hurt, but can also be friends, the aswang that brings fear and death, the heroes with astonishing strength, courage, and wisdom, the anito that guides and warns, and the diwata and bathala that lead and protect all that is created—the creatures that live in the rich stories and belief of the different groups of our nation.

Get scared and amazed with the fantastic creatures of our race.

-

Narito ang aklat na nagpapakilala sa mga lamanlupa at halimaw na nakapananakit, ngunit kung minsan ay kaibigan din, sa mga aswang na nagdudulot ng takot at kamatayan, sa mga bayaning may kahanga-hangang lakas, tapang, at talino, sa mga anitong gumagabay at nagbabadya, at sa mga diwata at bathalang namumuno at nangangalaga sa lahat ng nilikha—silang mga nilalang na nabubuhay sa mayamang salaysay at paniniwala ng iba’t ibang pangkat sa ating bansa.

Matakot at mamangha sa mga kagila-gilalas na nilalang ng ating lahi.