Heroes

Bagong Kasaysayan: Ang Kartilya ni Emilio Jacinto at ang Diwang Pilipino sa Agos ng Kasaysayan - Bakas 1999

Zeus A. Salazar, Propesor, U.P. Diliman


Regular price $15.95
Bagong Kasaysayan:  Ang Kartilya ni Emilio Jacinto at ang Diwang Pilipino sa Agos ng Kasaysayan - Bakas 1999

May tatlong yugto ang pagbabanyuhay ng "pantayong pananaw" na sumasayapak din sa apt-unlad ng historiograpapiyang Pilipino. Una, ang pamamayani ng "pantayo" sa mga grupong enolinguwistiko sa sinauang kasaysayan; ikalawa, panahon ng pagbubuo ng Bagong Kasaysayan.

Language: Filipino-Tagalog

Related Products